Trastorns TDAH

Els titelles som especials. Trastorns i deficiencies a tractar
TDAH
El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat, és un trastorn d’origen neurobiològic que s’inicia a l’infància. Es caracteritza per dificultats per a mantenir l’atenció, hiperactivitat o excés de moviments i impulsivitato dificultats en el control dels impulsos.
El trastorn pot presentar els símptomes següents:
 • Inatenció: Interrupció prematura de l’execució de les tasques i conclusió incompleta d’activitats, incapacitat d’atendre a detalls, problemes per estar atent a dos estímuls a la vegada.
 • Impulsivitat: Dificultats per reflexionar abans d’actuar, per preveure les conseqüències de les pròpies accions, planificar actes futurs, seguir unes normes establertes.
 • Hiperactivitat: Suposa una inquietud excessiva en situacions que exigeixen inhibició motora. Excessiu moviment corporal que es tradueix en una activitat quasi permanent i incontrolada sense finalitat concreta. Les dificultats en controlar els moviments del cos es fan més evidents en aquelles situacions que requereixen estar quiets durant un període de temps. També es manifesta amb una parla excessiva, repetitiva.
S’estableixen 3 tipus de TDAH segons el símptoma predominant:
 • Inatent: predomina la dificultat d’inatenció
 • Impulsiu-Hiperactiu: predomina la dificultat en l’autocontrol
 • Combinat: Presenta símptomes d’inatenció, d’impulsivitat i d’hiperactivitat.
La persona, en aquest cas l’alumne, amb TDAH pot tenir dificultats en:
 • Seleccionar la informació més important.
 • Començar activitats o acabar-les.
 • Mantenir l’atenció en tasques o activitats lúdiques.
 • Parar atenció a dos estímuls a la vegada, com per exemple seguir el que diu el professor i prendre notes al mateix temps.
 • Estar preparat per contestar amb rapidesa.
 • Parar l’atenció suficient als detalls i evitar fer errors per descuit.
 • Mantenir l’atenció quan se li parla directament.
 • Seguir instruccions i acabar les tasques escolars, encàrrecs o altres obligacions.
 • Organitzar-se les tasques o activitats.
 • Presentar els treballs escolars amb gargots, incomplets, pobres…
 • Estar atent. Es distreu fàcilment amb estímuls irrellevants.
 • Ser curós en les tasques.
 • Acceptar realitzar tasques que requereixen un esforç sostingut.
 • Disposar del material necessari per realitzar les activitats. Sovint el perd o l’oblida.
 • Presentar els deures en el termini establert.
L’alumne amb TDAH pot tenir dificultats en:
 • Parar-se a reflexionar abans d’actuar.
 • Preveure les conseqüències de les seves accions.
 • Planificar actes futurs.
 • Esperar el temps necessari per rebre les conseqüències gratificants prèviament pactades.
 • Treballar per a un objectiu a llarg termini.
 • Esperar el seu torn.
 • Esperar que s’acabi de fer una pregunta per després donar-hi resposta. Sovint contesta abans de que s’acabi de fer.
 • Respectar el treball o el joc dels altres. Sovint interfereix.
L’alumne amb TDAH sovint pot:
 • Moure en excés les mans o els peus. Moure’s o balancejar-se a la cadira. Jugar amb alguna cosa entre les mans.
 • Abandonar el seient a classe o en altres situacions en les que s’espera que es mantingui assegut.
 • Córrer o saltar excessivament en situacions en les que és inapropiat fer-ho.
 • Estar “en marxa” oactuar com si tingués un “motor”.
 • Tenir dificultats per jugar o dedicar-se tranquil·lament a activitatsd’oci.
 • Parlar en excés.
Aspectes associats al TDAH que poden interferir negativament en l’aprenentatge i el desenvolupament personal:
 • Disminució de la capacitat d’aprenentatge
 • Baix rendiment i fracàs escolar.
 • Baixa autoestima.
 • Problemes emocionals (depressió, sentiment de desconfiança, inseguretat,…).
 • Trastorns de conducta o personalitat.
 • Dificultats en les relacions familiars.
 • Problemes en les seves relacions socials.
 • Canvis sobtats en l’estat d’ànim, deguts a la seva frustració constant.
 • Dificultats en seguir les normes.
 • Molestar als companys interrompen les seves converses o jocs.
 • Fer sorolls o sons.
 • Mostrar-se imprevisible: un dia fa bé la feina i el següent no.
Suggeriments generals per a facilitar el treball a l’aula:
 • Oferir models de conducta reflexiva amb aplicació de bones estratègies de solució de problemes. És eficaç oferir modelsde treball (professors-companys) que mostrin conductes reflexives que verbalitzin en veu alta estratègiesd’observació i “enginys” peraresoldre problemes quotidians.
 • Afavorir que aprengui a autoavaluar-secorrectament.
 • Ajudar-lo a que faci una atribució adequadadels èxits o fracassos i, per tant , el reconeixement d’un cert grau de responsabilitat en tot el que fa o li passa.
 • Afavorir la utilització d’autoinstruccions utilitzant el llenguatge per regular la seva conducta i ordenar el pensament per tal d’aprendre a pensar de manera més reflexiva.
 • Aplicar les autoinstruccions per a la resolució de qualsevol problema, ensenyant estratègies especifiques per cada tasca.
 • Utilitzar el reforç positiu per augmentar les conductes desitjables.
 • Pel que faales conductes pertorbadores-que a classe es fan difícils d’ignorar-es pot informar l’alumne, que si el seu comportament molesta els altres, haurà de sortir de classe uns moments (5 minuts, per exemple). Quan això succeeixi, se li ha d’indicar que surti, sense fer comentaris crítics ni ridiculitzants en públic. Se’lfarà tornar a entrar després del temps pactat i sense comentaris.
És important aprofitar les situacions conflictives amb els companys o els adults per ajudar els alumnes a valorar les conseqüències del seu comportament i intentar que pensin o proposin altres formes d’abordar els problemes.
 • Valorar els esforços dels alumnes per estar-se quiets o per tenir un bon rendiment. Fer-los conscients d’aquestes valoracions. Es pot feta través de notes a l’agenda, valorant el treball presentat o, senzillament, mitjançant un senyal prèviament acordat entre el professor i l’alumne.
 • Comptar amb el noi/a amb TDAH per realitzar activitats que suposin activitat motora i que, per tant, permetin períodescurts de temps en els que es pugui moure: enviar encàrrecs a altres professors, repartir material entre els companys, sortir a la pissarra… per evitar que s’aixequi i deambuli per la classe o molesti els companys. Intentar que durant el temps de treball a classe, hi hagi poc soroll i moviment.
 • Inculcar l’organització i l’establiment de petits objectius personals. Formar l’hàbit d’ordenar les coses de classe diàriament. Reconèixer els petits avenços. Ajustar les expectatives a les possibilitats de l’alumne. Establir metes a curt termini, realistes i avaluables.
 • Planificar els canvis amb antelació donant unlímit de temps per a realitzar-los. Establir regles clares, repassar-les, i reforçar positivament el seu acompliment.

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut