La Cigala i la Formiga

LA CIGALA I LA FORMIGA 
Teia Moner

Nivell: 3r Primària
Àrea: Llenguatge verbal i escrit. Educació Física. Coneixement del Medi Natural. Coneixement del Medi Social i Cultural. 


CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES

E.: Síndrome d’Asperger lleu.
V.: Tetraparèsia espàstica lleu, amb alteracions i desordres motors degut a una lesió fa 4 anys.
A.: Dèficit d’atenció. Dificultats d’aprenentatge. Trastorn lectoescriptura.
Problemes emocionals (autoestima baixa).
D.: Dificultats d’aprenentatge, problemes de parla i comunicació. OBJECTIUS GENERALS

Competència comunicativa i audiovisual

 • Expressar emocions i sentiments utilitzant recursos verbals.
 • Utilitzar objectes i materials com a instrument d’expressió i comunicació.
 • Produir textos orals utilitzant els recursos adequats.
 • Llegir i comprendre relats.
 • Compartir i reconstruir històries.
 • Llegir conjuntament i amb guia per aprofundir en el sentit del text.
 • Prestar atenció en el to de veu, la pronunciació i l’entonació.
 • Fer interpretacions personals dels textos.

Competència artística i cultural

 • Aprendre a dramatitzar un conte.
 • Aprendre a interpretar i crear un personatge.
 • Explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix la veu i el cos.
 • Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres.
 • Identificar la diversitat de materials i de qualitats.
 • Conèixer la vida i la obra d’autors literaris

Competència aprendre a aprendre

 • Tenir consciència de les capacitats d’aprenentatge, atenció, concentració, memòria, comprensió i expressió lingüística.
 • Plantejar fites assolides a mitjà termini i complir-les.

Àrea d’Educació Física

 • Orientar-se espacialment.
 • Aprendre habilitats motrius.
 • Elaborar un control motriu i domini corporal.
 • Adequar el moviment a estructures espacio-temporals.
 • Aprendre a coordinar moviments corporals.
 • Aprendre a mantenir l’equilibri estàtic i dinàmic.

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

E.: Treballar comunicació oral i la relació amb els companys
V.: Coordinar alhora diversos moviments corporals
A.: Reforçar l’autoestima
D.: Treballar comunicació oral i parla 

CONTINGUTS 

  • Ampliació i millora del vocabulari i l’expressió oral.
  • Característiques de les formigues. Cóm són i com viuen.
  • Característiques de les cigales. Cóm són i com viuen.
  • Diferenciació de la intensitat del so.
  • Representació a través de titelles.
  • Participació activa i col·laborativa en interacció amb el grup i la mestra.
  • Identificació i comprensió del llenguatge teatral.
  • Respecte pel material que s’utilitza.
  • Superació personal.

METODOLOGIA

Mitjançant la representació amb titelles d’un conte, es treballen els objectius i els continguts marcats.
Primer
es llegeix el conte. Es fan improvisacions per trobar el personatge.
S’assaja i finalment es representa davant les classes d’ Educació
Infantil, 1r, 2n i 3r de Primària.

PROCEDIMENTS

Desenvolupament de les sessions

 • Lectura del conte

 • Reelaboració del conte
Després se’ls hi diu als
alumnes que aquest conte s’ha de representar davant de nens d’ Educació
Infantil i que hi han moltes paraules que potser no les entendran i que
s’han de buscar paraules que signifiquin el mateix però més senzilles.
Primer es cerca al diccionari les paraules que no entenen i després es
pensen paraules que vulguin dir el mateix. Sinònims. Es prepara el text
perquè sigui comprensible.

 • Cercar informació de l’autor

 • Cercar informació de les cigales i les formigues

 • Entendre la faula, reflexionar sobre ella i fer una nova interpretació

 • Lectures dramatitzades del conte

 • Improvisacions i assajos del conte amb els titelles
La mestra porta els titelles
construïts i es pren contacte amb ells. Abans d’assajar directament el
conte es fan improvisacions amb els titelles. Moviments, sons, veus dels
personatges…Aquest treball serveix per agafar confiança amb l’objecte
i trobar el personatge.


Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut