Babelartquimia. El dol migratori.

III Jornada Internacional Educació i titelles
Experiències i materials

Babelartquímia.cat
El dol migratori a l’aula d’acullida

Teresa ForcadaBabelartquímia.cat (Experiència sobre El dol migratori a l’aula d’acollida) 

Curs acadèmic 2007-2008 

Institut Estany de la Ricarda. El Prat de Llobregat


BREU RESUM DE LA PRÀCTICA 

L’experiència, batejada amb el nom de Babelartquímia.cat,
pretén afavorir punts de trobada através de l’art, entre joves
immigrants procedents de diferents cultures. L’objectiu final del
projecte és el reconeixement d’aquests joves en les seves similituds i
diferències, així com la seva projecció en el nou país d’acollida:
Catalunya.

La
materialització de tot això es va dur a terme a través d’un taller de
construcció de titelles. Al mateix temps que es construïa el titella de
cada noi/a, es treballava la relació entre l’aspecte del titella i el
que l’alumnat volia expressar, és a dir, les emocions i els projectes
personals. També es realitzava un treball paral·lel de llengua oral i
escrita, que facilitava i potenciava l’expressió de cada alumne i el que
volia comunicar als altres. El resultat final de tot plegat foren 24
titelles – un per cada alumne nouvingut- acompanyats de 24 breus
“biografies” que es van presentar a tota la comunitat educativa en una
exposició el Sant Jordi del 2008.
Va ser un plaer comprovar, a través de les biografies d’aquests 24 “alter ego“, la possibilitat de què Un altre món és possible. Llegint les seves biografies imaginàries, el món del futur es caracteritza per persones poliglots, amants de la diversitat i imaginatives que caminen de bracet amb les emocions i les comparteixen amb l’altre.
L’experiència es fonamenta en l’aplicació d’una pedagogia vivencial i holística.
Després
de Sant Jordi, l’exposició va ser el punt de trobada entre l’aula
d’acollida (AA) i l’aula ordinària (AO). Els alumnes de l’AA presentaven
a la resta de companys de l’AO el seu titella i la seva petita
biografia imaginària.
Finalment,
i com a cloenda de fi de curs, ens vam embarcar en l’aventura de
presentar el treball fet amb els titelles a un grup de l’Escola d’adults
del Prat. Ho van fer el grup de 2n cicle de l’AA mitjançant una petita performance que vàrem anomenar Migraveus. Va
ser molt interessant, la trobada de dues generacions de persones
immigrades molt distants en el temps i la geografia, però molt properes i
sincròniques pel que fa a sentiments i emocions.

De tot plegat, en va néixer aquesta frase a la nostra aula d’acollida:

Hi ha fils invisibles que mouen el món …,
i veus càlides que arrelen dins l’aire.
DESCRIPCIÓ 

Punt de partida
Continuar
el camí iniciat a l’AA, en els dos cursos anteriors, de centrar les
activitats d’ensenyament-aprenentatge de llengua, en pràctiques docents
on el món personal i emocional de l’alumne n’és sempre el protagonista.


Objectius 

Facilitar el procés de dol migratori amb el recurs del titella per
explorar tot allò que ens passa per dins. – Potenciar l’ús de la llengua
oral i escrita per expressar sentiments i emocions.


Propiciar un treball transversal entre les àrees de Visual i plàstica i
Llengua. – Atendre l’alumnat nouvingut en un context d’atenció a la
diversitat i d’escola inclusiva.

Implicar l’alumnat de l’aula ordinària en el projecte de l’aula
d’acollida. – Fomentar l’educació intercultural dins de la comunitat
educativa.

Afavorir el coneixement i el contacte entre persones immigrades de
diferents generacions i geografies (Trobada de l’AA amb un grup de
l’Escola d’adults del Prat)

Desenvolupament de l’experiència
L’experiència la vàrem desenvolupar en les fases següents:

Familiaritzar els alumnes amb el món dels titelles (Arriba un
titellaire vingut d’ultramar i ens presenta dos titelles fets amb
material de reciclatge)

Construcció d’un titella (Primera aproximació). Imitant al titellaire,
també “nouvingut”, cada alumne construeix un titella amb material de
reciclatge.

Petits jocs de dramatització amb els titelles construïts (Per parelles,
escenifiquen davant de la resta de companys situacions breus,
treballades prèviament, amb els seus titelles).

Introducció als diferents tipus de titelles (de fil, de guant, de
dit,..) i petita mostra de titelles de diferents llocs del món.

Viatge imaginari a la casa on vivien durant la seva infantesa per
dissenyar el titella que tingui a veure amb les vivències de cada
alumne. (Primer, van dibuixar i explicar com era la casa i després varen
parlar de les persones – o personatges- que tenien relació amb la casa)
– Inici del procés de construcció del titella definitiu, aquell que
acabarà sent el seu “alter ego” i amb qui establiran vincles emocionals
molt forts.

Paral·lelament a la construcció del titella, anem fent un treball de
llengua (oral i escrita) que donarà com a fruit una breu biografia
imaginària per cada titella.
 –
Preparació de l’exposició dels nostres titelles que inaugurem el dia de
Sant Jordi amb una presentació feta pels propis alumnes a tota la
comunitat educativa. – Interacció AA / AO a partir de l’exposició i fins
final de curs.

Interacció de la nostra AA de secundària amb una altra AA de primària
del Prat (Escola Josep Tarradellas) a través de l’exposició.
– Cloenda de l’experiència: Presentem els titelles a un grup d’alumnes de l’Escola d’adults del Prat.
Fou
una trobada intergeneracional molt interessant, de persones immigrades
d’orígens i edats ben diferents, però molt pròximes en sentiments,
emocions i vivències.

Treball competencial

(metodologia/ tipologiad’activitats /organització social)

Competències bàsiques

– Competènciacomunicativalingüística,artísticaiaudiovisual
– Competènciad’aprendreaaprendre
– Competènciad’autonomiaiiniciativapersonal
– Competència social i ciutadana

Metodologia


Treball col·laboratiu entre professor- alumne, alumne -alumne per
estimular el paper actiu de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.

Activitats: Plàstiques (construir el titella), teatrals (petits jocs de
dramatització) i lingüístiques (expressió oral, expressió escrita-
biografia del titella -)

Organització social

       Activitats de gran grup, de petit grup, individuals.


Temporització
2n i 3r trimestre del curs 2007-2008 (dues hores setmanals)

Recursos humans i materials

Titellaire professional també nouvingut

– Tutora de l’aula d’acollida
– Coordinadora LIC
– Centre de Recursos Pedagògics del Prat
– Mostra real de diferents tipologies de titelles
– Diferents tipus de material per construir titelles
– Bibliografia sobre titelles
– Informació de festivals de titelles a Catalunya
– Museus virtuals de titelles a la xarxa
– Recurs econòmic: Ajut de “ LA CAIXA” per realitzar el projecte.

Fou
una experiència molt enriquidora tant a nivell individual com
col·lectiu. Per la majoria d’alumnes, el seu titella fou una mena de
porta oberta per conèixer i expressar el seu món interior a l’altre.

Valoració i conclusions

També,
i com ja s’ha dit, llegint les biografies dels titelles, la incertesa
del món actual s’eclipsa d’optimisme i de la possibilitat de què Un altre món és possible.
Els titelles ens dibuixen un futur amb persones poliglots, amants de la
diversitat i imaginatives que caminen de bracet amb les seves emocions i
les comparteixen amb l’altre.


Aspectes innovadors


L’arteràpia a l’aula d’acollida: El titella com un alter ego que
facilita l’expressió de les pròpies emocions i el procés de dol
migratori.

– Introduir a l’aula una disciplina artística a través d’un professional extern al centre.
– Fer experiències on es puguin relacionar nivells educatius diferents (Primària, secundària, adults)

Eficiència

L’organització, la temporització i els recursos emprats han estat molt adequats pels resultats obtinguts.


Cristeris d’avaluació

Observació i avaluació contínua de l’alumnat en relació als criteris següents:

-Construcció del titella
-Actitud dins l’entorn de treball col·laboratiu
-Evolució en l’ús oral i escrit de la llengua catalana
-Elaboració del seu text biogràfic
-Participació i implicació en tot el procés de l’experiènciaMillores

L’experiència Babelartquímia.cat sobre
el dol migratori a l’aula d’acollida, va propiciar millores dins de la
comunitat educativa de graus i intensitats diferents, com per exemple:

a.Aconseguir que l’alumnat nouvingut portés millor totes les vivències (i absències) del seu procés de dol migratori.b. Mostrar l’eficàcia del treball col·laboratiu, com una fórmula vàlida
d’ensenyament i aprenentatge que crea forts vincles de cohesió social.
c. Constatar que amb imaginació, qualsevol disciplina del currículum pot ser treballada a partir d’algun element artístic.d.Canviar
a poc a poc la mirada vers el fet migratori: a la nostra primerenca
societat del segle XXI, cada cop existeixen més exemples d’apartheid
subtil, tan dins com fora de l’escola. Experiències com aquestes
serveixen per crear contextos on l’empatia i la reciprocitat amb l’altre
són possibles i tangibles.

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut