Els titelles musicals

Els titelles som especials. Maleta Pedagogica

Els titelles musicals

conte de Teia Moner i Cristina Bertrán
  • Nivell: Educació Infantil. P-5
  • Trastorn: Espectre Autista
  • Tècnica: Titelles mixtes  
Aquesta activitat ens permet reforçar els aspectes comunicatius, relacionals i la capacitat de recordar. Aquests són alguns dels punts febles en els alumnes amb espectre autista.
La persona autista necessita comunicar-se i donar sentit a l’acció tant amb els altres com amb ell mateix. Necessita recordar per estructurar les seves accions. Aquesta actuació permet trencar el silenci, alleugera tensions i dóna pas a la creativitat, facilitant l’aprenentatge d’actituds personals i socials.
L’autisme és un trastorn que no desapareix, però podem canviar certes conductes. És per això que s’han de cercar activitats que ens permetin treballar conductes mitjançant suports visuals i sonors, i que facilitin la comunicació amb l’exterior, per tal de consolidar conductes relacionals.
Els alumnes amb espectre autista tenen una baixa tolerància a la frustració. Aquesta activitat permet assolir amb èxit els objectius marcats.La tècnica emprada amb els titelles és variada, ja que cada personatge necessita un tipus de manipulació diferent, i està supeditada a l’ instrument que representa. En el disseny dels titelles s’ha prioritzat l’ instrument cercant un tipus de manipulació que sigui còmode perquè soni. 
Guia didáctica
“ELS TITELLES MUSICALS”
DISCRIMINAR SONS, TREBALLAR LA CONCENTRACIÓ I LA MEMÒRIA AUDITIVA 
Nivell: Educació Infantil: P-5
Àrea: Llenguatge Musical, Llenguatge Verbal
Trastorn: EspectreAutista
OBJECTIUS
Discriminació auditiva i anàlisi de sons:
 • Aparellar el so amb el personatge que representa la font productora de so.
 • Veure la diferència entre so fort, mitjà i fluix.
 • Reproduir el so sentit, fent sonar el mateix titella-instrument.
 • Repetir onomatopeies.
Interpretació de consignes en contextos habituals:
 • Mantenir l’atenció en el relat del conte amb titelles que sonen i ser capaç de recordar, verbalitzant, en veure els personatges.
 • Recordar l’ordre en que es succeeixen les accions de la història.
 • Reproduir i representar un conte amb ajut del/a mestre/a i els titelles-instruments.
 • Recordar i reproduir l’ordre sonor o rítmic d’una seqüència de dos o més sons o ritmes. 
CONTINGUTS 
 • Ampliació i millora del vocabulari i l’expressió oral.
 • Reproducció de sons diferents, sent conscient de cada onomatopeia.
 • Diferenciació de la intensitat del so.
 • Representació a través de titelles.
 • Participació positiva en l’activitat.
 • Respecte pel material que s’utilitza.
 • Superació personal.
METODOLOGIA
Mitjançant l’explicació d’un conte amb titelles es treballa la concentració, la memòria auditiva i la discriminació de sons.
PROCEDIMENTS
 • El mestre explica el conte amb titelles.
 • El mestre agafa un titella i el fa sonar sense que l’alumne el vegi. L’alumne ha d’endevinar el personatge a qui correspon el so.
 • El mestre torna a explicar el conte amb titelles i desprès representa el conte amb ajut de l’alumne.
 • El mestra fa un ritme amb un titella. L’alumne ha de repetir el mateix ritme.
Un cop s’ha fet aquest treball individual amb l’alumne, es repeteix l’activitat amb tota la classe. 
Un cop s’hagi treballat individualment amb l’alumne amb necessitats educatives especials és important realitzar les activitats també amb la resta de la classe, ja que això contribueix a potenciar la seva autoestima i afermar la seva seguretat.
TEMPORITZACIÓ
Dues sessions d’una hora amb l’alumne individual.
Una sessió d’una hora amb tota la classe.
Aquesta activitat es pot anar repetint durant el curs i així veure l’evolució dels objectius marcats.
AVALUACIÓ
Mitjançant una graella d’observació.
MATERIALS
  • Titelles: Mare, Pare, Fill, Filla, Pallasso i Cocodril
  • Explicació plastificada del conte
  • Guia didàctica
  • Graella d’avaluació
Caixa per guardar els titelles
Graella d’avaluació
DISCRIMINAR SONS, TREBALLAR LA CONCENTRACIÓ ILA MEMÒRIA AUDITIVA

Nivell: Educació Infantil: P-5
Àrea: Llenguatge Musical, Llenguatge Verbal
Trastorn: EspectreAutista

OBJECTIUS
A (assolit)
NA (no assolit)
EP (en procés)
Aparellar so i personatge           
Diferenciar entre so fort, mitjà i fluix         
Reproduir el so sentit, manipulant el titella         
Repetir onomatopeies         
Mantenir l’atenció en el relat del conte         
Recordar l’ordre de les accions en el conte         
Reproduir amb ajut del/a mestre/a, el conte explicat         
Recordar i reproduir l’ordre sonor o rítmic d’una seqüència de dos o més sons o ritmes         

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut