La cigala i la formiga

I Jornada Internacional Educació i Titelles 2008

EXPERIÈNCIES GRUP DE TREBALL ICE
La cigala i la formiga. Teia Moner

Unitat didàctica

Conte: “LA CIGALA I LA FORMIGA”  
Nivell: 3r Primària
Àrea: Llenguatge verbal i escrit. Educació Física. Coneixement del Medi Natural. Coneixement del Medi Social i Cultural. 

CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES

 • Síndrome d’Asperger lleu.
 • Tetraparèsia espàstica lleu, amb alteracions i desordres motors degut a unalesió fa 4 anys.
 • Dèficit d’atenció. Dificultats d’aprenentatge. Trastorn lectoescriptura.
 • Problemes emocionals (autoestima baixa).
 • Dificultats d’aprenentatge, problemes de parla i comunicació.
OBJECTIUS GENERALS

Competència comunicativa i audiovisual

 • Expressar emocions i sentiments utilitzant recursos verbals.
 • Utilitzar objectes i materials com a instrument d’expressió i comunicació.
 • Produir textos orals utilitzant els recursos adequats.
 • Llegir i comprendre relats.
 • Compartir i reconstruir històries.
 • Llegir conjuntament i amb guia per aprofundir en el sentit del text.
 • Prestar atenció en el to de veu, la pronunciació i l’entonació.
 • Fer interpretacions personals dels textos.

Competència artística i cultural

 • Aprendre a dramatitzar un conte.
 • Aprendre a interpretar i crear un personatge.
 • Explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix la veu i el cos.
 • Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres.
 • Identificar la diversitat de materials i de qualitats.
 • Conèixer la vida i la obra d’autors literaris

Competència aprendre a aprendre

 • Tenir consciència de les capacitats d’aprenentatge, atenció, concentració, memòria, comprensió i expressió lingüística.
 • Plantejar fites assolides a mitjà termini i complir-les.

Àrea d’Educació Física

 • Orientar-se espacialment.
 • Aprendre habilitats motrius.
 • Elaborar un control motriu i domini corporal.
 • Adequar el moviment a estructures espacio-temporals.
 • Aprendre a coordinar moviments corporals.
 • Aprendre a mantenir l’equilibri estàtic i dinàmic.
OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 • Treballar comunicació oral i la relació amb els companys
 • Coordinar alhora diversos moviments corporals
 • Reforçar l’autoestima 
 • Treballar comunicació oral i parla 
CONTINGUTS 
 • Ampliació i millora del vocabulari i l’expressió oral.
 • Característiques de les formigues. Cóm són i com viuen.
 • Característiques de les cigales. Cóm són i com viuen.
 • Diferenciació de la intensitat del so.
 • Representació a través de titelles.
 • Participació activa i col·laborativa en interacció amb el grup i la mestra.
 • Identificació i comprensió del llenguatge teatral.
 • Respecte pel material que s’utilitza.
 • Superació personal.
METODOLOGIA

Mitjançant la representació amb titelles d’un conte, es treballen els objectius i els continguts marcats.
Primer
es llegeix el conte. Es fan improvisacions per trobar el personatge.
S’assaja i finalment es representa davant les classes d’ Educació
Infantil, 1r, 2n i 3r de Primària.

PROCEDIMENTS
Desenvolupament de les sessions
 • Lectura del conte
Primer de tot és llegeix el conte, que prèviament la mestra ha adaptat teatralment.
 • Reelaboració del conte
Després
se’ls hi diu als alumnes que aquest conte s’ha de representar davant de
nens d’ Educació Infantil i que hi han moltes paraules que potser no
les entendran i que s’han de buscar paraules que signifiquin el mateix
però més senzilles. Primer es cerca al diccionari les paraules que no
entenen i després es pensen paraules que vulguin dir el mateix. Es
prepara el text perquè sigui comprensible.
 • Cercar informació de l’autor
Se’ls hi diu que busquin informació de la vida i l’obra de l’autor.
 • Cercar informació de les cigales i les formigues
Es treballa les característiques de les formigues i de les cigales, com són i com viuen.
Han de cercar informació i portar-la per posar-la en comú.
La mestra també els hi dona un dibuix d’un niu de formigues per pintar.
 • Entendre la faula, reflexionar sobre ella i fer una nova interpretació
En la
faula la actitud de la formiga és bona perquè treballa i la de la
cigala dolenta perquè no fa res. Però aquestes apreciacions són veuen
del tot correctes, ja que és bo ser treballador però també es bo saber
gaudir del descans.
 • Lectures dramatitzades del conte
La mestra distribueix els personatges i durant algunes sessions es llegeix el conte en veu alta, interpretant els personatges.
 • Improvisacions i assajos del conte amb els titelles
La mestra
porta els titelles construïts i es pren contacte amb ells. Abans
d’assajar directament el conte es fan improvisacions amb els titelles.
Moviments, sons, veus dels personatges…Aquest treball serveix per
agafar confiança amb l’objecte i trobar el personatge.
TEMPORITZACIÓ

12 sessions per trimestre. Una sessió setmanalamb els tres alumnes alhora. Cada sessió dura una hora.

AVALUACIÓ

Mitjançant una graella d’observació. (Veure annex 1)

MATERIALS
  • Titelles: Cigala, Formiga, Avi i Àvia
  • Escenografia: Una taula i dos cadires.
  • Conte escrit
 
ANNEX 1. GRAELLA D’AVALUACIÓ

NOM DE L’ALUMNE___________________CURS_____
ACTIVITAT:“LA CIGALA ILA FORMIGA”

OBJECTIUS
A (assolit)
NA (no assolit)
EP (en procés)
Llegir donant l’entonació correcte.
Comprendre el relat.
Compartir i reconstruir històries.
Expressar emocions i sentiments utilitzant recursos verbals.  
Prestar atenció en el to de veu, la pronunciació i l’entonació.
Aprendre a dramatitzar un conte.
Aprendre a interpretar i crear un personatge.
Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres.    
Relacionar-se correctament amb els altres     
Aprendre a coordinar moviments corporals.    
Gaudir de l’activitat       
Teia Moner 

Deixa un comentari

ca
Saltar al contingut